Personuppgifter

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Advance Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende dig, eller era kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgiften är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, och för att kunna göra gällande/ försvara rättsliga förpliktelser, för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att det efter en intresseavvägning bedöms som tillåtet. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advance Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om minst 3 år efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advance Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Om uppgifter förs över till tredje land omfattas överföringen av privacy shield https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/  och uppfyller därmed villkoren för säker databehandling.

 

 

Kontakta oss på stefan.flemstrom@advanceadvokatbyra.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB, 556490-1162, Stora Marknadsvägen 15, 183 34 TÄBY. www.advanceadvokatbyra.se, tel. 08-473 72 00. stefan.flemstrom@advanceadvokatbyra.se