Att driva process

Information till klienter hos Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB om att föra process i domstol och att väcka talan

En stor del av vårt arbete innebär att vi driver process för klienters räkning. Nedan följer information om hur en process går till och vad som är viktigt att tänka på. På advokatbyrån sköts alla processer av advokat Stefan Flemström och jur.kand Kasper Malmsten.

Att väcka talan betyder att man stämmer sin motpart i en juridisk process vid domstol. En rättsprocess inleds oftast vid en tingsrätt och då oftast vid den tingsrätt där motparten bor.

Den som inleder en process vid domstol genom att väcka talan kallas för kärande. Som huvudregel måste man som kärande kunna styrka sin talan. Det innebär att man som kärande måste kunna bevisa för domstolen att det man påstår stämmer, och att det finns rättsliga grunder för de yrkanden man framför.

Det går aldrig att garantera en viss utgång vid en domstolsprocess. Under en process kan det framkomma ny bevisning som inte föreligger till bedömning när talan väcks. Vi kan bara bedöma chanserna att vinna i ett mål, helt eller delvis, utifrån den information vi vid varje tidpunkt har tillgänglig. Vi kan därmed aldrig på något vis garantera något visst utfall i en process, utan bara bedöma sannolikheten för en viss utgång.

Att väcka talan är alltid någonting man gör under kostnadsrisk. Att väcka talan i domstol medför nämligen med största sannolikhet ett ansvar för motpartens rättegångskostnader för det fall att man inte vinner framgång i målet. Det är den förlorande parten som ska stå motpartens kostnader i målet, vilket bl.a. kan bestå av kostnader för juridiskt biträde, utredningskostnader och eventuella ersättningar till vittnen. Det förekommer att båda parter får stå sina egna rättegångskostnader i målet för det fall att parterna ömsom vinner och ömsom förlorar.

Det är mycket svårt att beräkna kostnader i mål vid domstol eftersom målets handläggning och omfattning även beror på motparten. Om man vinner målet har man enligt ovan rätt till ersättning från motparten för sina rättegångskostnader. Ersättning utgår då för ”skäliga rättegångskostnader” efter en skälighetsbedömning som görs av domstolen. Det innebär att man som vinnande part inte alltid får full ersättning för de kostnader som man har haft, då skälig ersättning för utfört arbete inom det uppdrag klienten har gett advokatbyrån kan överstiga det som domstolen förpliktigar förlorande part att betala.

Om man har en rättsskyddsförsäkring kan försäkringsbolaget ersätta vissa av kostnaderna i processen, upp till ett på förhand bestämt maxbelopp efter avdrag för självrisk. Rättsskyddsförsäkringar för privatpersoner täcker normalt sett kostnader till en timtaxa som är lägre än den vi tillämpar och mellanskillnaden står man som försäkringstagare själv för. Villkoren för olika rättsskyddsförsäkringar framgår av försäkringsvillkoren. Även försäkringsbolagen brukar i samband med utbetalning av rättsskyddsersättning göra en bedömning av vad som är skäliga kostnader och kan besluta att inte betala ut full ersättning enligt försäkringsvillkoren.

Även om domstolen eller försäkringsbolaget inte finner att man har rätt till full ersättning för de kostnader man har haft under processen har man fortfarande ett betalningsansvar gentemot advokatbyrån. Vi kommer att fakturera regelbundet för vår nedlagda tid under processen och vi kan också komma att begära att klienten betalar in ett förskott.

En process i tingsrätt tar normalt minst ett år från det att talan väcks, till dess att man får en dom. Processen inleds med skriftlig handläggning. När tingsrätten tycker att det är dags bokas en så kallad muntlig förberedelse in. Den muntliga förberedelsen är ett sammanträde på tingsrätten där parterna och ombuden tillsammans med domstolen går igenom målet och reder ut eventuella frågor. Därefter får parterna genom sina ombud ytterligare möjlighet att skriftligen klargöra sin ställning och presentera vilken bevisning som åberopas för att styrka detta. Parterna och ombuden kallas därefter ytterligare en gång till domstolen för att medverka vid huvudförhandlingen. Det är vid huvudförhandlingen som målet prövas och eventuell muntlig bevisning i form av förhör tas upp. När huvudförhandlingen är avslutad har domstolen några veckor på sig att bestämma målets utgång och meddela detta i en skriftlig dom.

En tingsrättsdom kan överklagas till hovrätten eller Arbetsdomstolen. För att hovrätten eller Arbetsdomstolen ska ta upp målet till prövning krävs det prövningstillstånd. Meddelas prövningstillstånd får man räkna med att handläggningstiden även i den nya instansen normalt är relativt lång.

Ett stort antal av de tvister som kommer till tingsrätt slutar med att parterna träffar en förlikning under processen. Det innebär att parterna hittar en lösning som båda kan acceptera men utan att domstolen bestämmer utgången. Vid en förlikning står man normalt sett också sina egna ombudskostnader. Det kan aldrig garanteras att en förlikning träffas, det bygger helt på parternas vilja. En part har ingen skyldighet att träffa en förlikning, däremot har domstolen en skyldighet att se över möjligheten att få parterna att träffar en förlikning. Det är därför väldigt vanligt att parter förlikningsvis kommer överens någon gång under processen, ofta vid den muntliga förberedelsen. Det finns inga garantier för att så sker och väcker man talan vid domstol ska man vara beredd på att tvisten avgörs först genom dom med de kostnadsrisker som ovan har beskrivits.

Det finns även andra slags ärenden än tvister som man vänder sig till domstol för, och som hanteras annorlunda än tvister.

I vissa fall kan privatpersoner ha möjlighet att få hjälp med kostnaderna för juridiskt biträde genom reglerna i rättshjälpslagen. Skulle detta bli aktuellt så upplyser vi om det vid det inledande rådgivningsmötet.