Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga av advokatbyråns uppdrag.

  1. Allmänt och information om god advokatsed

Advokatbyrån och dess anställda advokater och jurister omfattas av kravet på att följa god advokatsed såsom det kommer till uttryck i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/Vagledande-regler-om-god-advokatsed1/). Detta innebär en trygghet för klienten. Advokatbyrån iakttar bland annat sekretess och diskretion, håller klienten uppdaterad i ärendet samt håller nödvändiga försäkringar. God advokatsed innebär att jävssituationer ska undvikas och bland annat på grund av detta kan advokatbyrån vara tvungen att frånträda, eller vägra att anta ett uppdrag. Advokatbyrån kommer att inom ramen för god advokatsed och gällande rätt att tillvarata klientens intressen. Advokatbyrån får inte främja orätt.

  1. Anlitande av advokatbyrån

Som huvudregel inleder vi ett uppdrag med ett personligt möte. Under mötet går vi igenom förutsättningarna för ärendet med er och avger vår preliminära bedömning utifrån den utredning som kunnat genomföras. Vi lämnar sedan våra rekommendationer gällande ärendets fortsatta hantering och upplyser om vår debiteringsmodell samt timtaxa.

Det är advokatbyrån och inte en enskild advokat som anlitas av klienten. Det innebär att övriga anställda advokater och jurister på byrån kan komma att arbeta i ärendet. Klienten kan även komma att ha kontakt med administrativ personal på advokatbyrån.

  1. Rådgivning

Advokatbyråns rättsliga bedömningar är baserade på advokatbyråns samlade erfarenhet och kunskap samt den information som klienten lämnat till advokatbyrån. Advokatbyrån kan dock aldrig garantera rättslig framgång i domstolstvister. Det finns alltid en osäkerhet vid förhandsbedömningar av förväntat utslag i domstol. Domstolarna kan, rätt eller fel, bedöma en tvist på ett annat sätt än vad advokatbyrån gör. Rådgivningen omfattar inte bedömning av skatterättsliga konsekvenser.

  1. Sekretess

Advokatbyrån följer Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed avseende sekretess. Det innebär att sekretess kommer iakttas full ut såtillvida att advokatbyrån inte enligt lag är skyldig att utge viss uppgift.

  1. Immateriella rättigheter

Advokatbyrån bibehåller upphovsrätt och annan immateriell rätt till arbetsresultat. Klienten äger rätt att använda arbetsresultatet för de ändamål som följer av uppdraget.

  1. Arvode och fakturering

Utgångspunkten är att advokatbyrån tar skäligt betalt för nedlagt arbete. Basen för debiteringen utgår från timtaxa. Timtaxan bestäms utifrån ärendets art och omfattning. Klienten informeras i början av ärendet om vilken timtaxa som gäller i ärendet. Om rättshjälp eller rättskyddförsäkring kan nyttjas för ärendet hjälper advokatbyrån till med en sådan ansökan efter överenskommelse. Förutsättning för beviljande av rättshjälp följer av rättshjälpslagen. Myndighet beslutar huruvida rättshjälp kan beviljas Vid rättskydd beslutar försäkringsbolaget i varje enskilt fall, utifrån gällande villkor, om rättsskydd beviljas eller ej. Den timtaxa som gäller för ärendet kan vara högre än ersättningsbeloppet i klientens försäkring varför klienten i dessa fall får betala mellanskillnaden mellan försäkringsersättningen och det av advokatbyrån debiterade beloppet. Normalt sett betalar klienten vidare självrisk i enlighet med försäkringsvillkoren.

Advokatbyrån debiterar i allmänhet för allt arbete som läggs ned i ärendet. Det arvode som klienten ska betala ska dock vara skäligt. Utöver arvodet kan advokatbyrån debitera för nödvändiga kostnader, såsom ansökningsavgifter, resa och logi när det är påkallat. Fakturering sker löpande och advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära ersättning med 10 dagars frist. Inför vissa större åtgärder, eller om det är särskilt påkallat, kan advokatbyrån begära in ett förskott som avräknas mot kommande kostnadsräkning. Om ärendet innefattar process i domstol eller skiljenämnd innebär normalt sett en dom att den förlorande parten får betala den vinnande partens rättegångskostnader. I vissa fall ersätts inte samtliga kostnader en part har haft men klienten är ändå gentemot advokatbyrån skyldig att betala hela arvodet.

Advokatbyrån har rätt att efter faktura lyfta ersättning enligt ovan från klientens innestående medel på klientmedelskontot.

  1. Uppsägning

Klienten kan när som helst, utan beaktande av uppsägningstid eller uppgivande av skäl avsluta sitt ärende hos advokatbyrån. Advokatbyrån får avsluta uppdraget om skäl föreligger därtill jämlikt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

  1. Handlingar och arkivering

Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag om förvaring av originalhandlingar. Originalhandlingar överlämnas alltid till klient i samband med uppdragets utförande, eller efter uppdragets avslutande. Advokatbyrån arkiverar kopior av handlingar och arbetsmaterial i enlighet med lag och advokatetiska regler.

  1. Ansvarsbegränsning

Byråns ansvar för skada som vållas klient till följd av fel eller försummelse från byråns sida vid utförande av uppdraget är begränsad till högst tre miljoner kronor.

  1. Tvist

Vid klients ekonomiska krav mot advokatbyrån eller vid tvist om arvodets skälighet har klient som är konsument möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/). Advokatbyrån är i enlighet med god advokatsed skyldig att följa nämndens utslag. För att klientens ansökan ska prövas måste dock klienten först ha försökt nå en samförståndslösning med advokatbyrån. Tvister i övrigt prövas vid allmän domstol. Klienten bör alltid, som ett första steg, söka träffa en uppgörelse med advokatbyrån.