Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tillämpningsområde m.m

1.1 Vid Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB bedrivs advokatverksamhet. Samtliga allmänna villkor ska tillämpas för alla uppdragsavtal som ingås mellan å ena sidan klienten och å andra sidan advokaten, dennes eventuella biträden samt för den advokatbyrå där dessa verkar. Om inget annat skriftligen har avtalats ska de allmänna villkoren anses ha accepterats.

2. Förhållande till samt information om god advokatsed

2.1 De allmänna villkoren gäller endast i den mån inget annat följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal. 

2.2 Advokatbyrån och dess anställda advokater och jurister omfattas av kravet på att följa god advokatsed såsom det kommer till uttryck i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/Vagledande-regler-om-god-advokatsed/). Detta innebär en trygghet för klienten, då det bl.a. innebär att advokatbyrån iakttar sekretess och diskretion, håller klienten uppdaterad i ärendet samt håller nödvändiga försäkringar. Advokatbyrån kommer att inom ramen för god advokatsed och gällande rätt att tillvarata klientens intressen.

3. Uppdragets utförande

3.1 För varje uppdrag finns en ansvarig advokat. Denne har full handlingsfrihet att internt utse den/de jurist/er som denne bedömer bör hantera uppdraget. Det är advokatbyrån och inte en enskild advokat som anlitas av klienten.

3.2 Advokatbyråns rådgivning och biträde anpassas efter de förhållanden som råder i det specifika uppdraget, de uppgifter som presenteras för oss och de instruktioner som klienten tillhandahåller advokatbyrån.

3.3 Som huvudregel inleds ett uppdrag med ett personligt möte. Under detta möte går vi igenom förutsättningarna för ärendet med klienten och avger vår preliminära bedömning utifrån den utredning som har kunnat genomföras. Vi lämnar därefter våra rekommendationer gällande ärendets fortsatta hantering samt upplyser om vår debiteringsmodell och timtaxa.

3.4. Advokatbyråns uppdrag innefattar en rätt för advokatbyrån att vidta de åtgärder som anses lämpliga för att utföra det uppdrag som advokatbyrån har anlitats för och i samband med det ådra klienten skäliga kostnader.

3.5 Advokatbyråns rättsliga bedömningar är baserade på advokatbyråns samlade erfarenhet och kunskap samt den information som klienten har lämnat till advokatbyrån. Advokatbyrån kan aldrig garantera rättslig framgång i domstolstvister. Det finns alltid en osäkerhet vid förhandsbedömningar av förväntat utslag i domstol. Domstolarna kan, rätt eller fel, bedöma en tvist på ett annat sätt än vad advokatbyrån gör.

3.6 Advokatbyråns rådgivning omfattar aldrig en bedömning av skatterättsliga eller redovisningsmässiga konsekvenser.

4. Lämnande och mottagande av uppdrag

4.1 Uppdrag kan lämnas muntligen och skriftligen. Detta inkluderar e-post.

4.2  Advokatbyrån utgår ifrån att anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna instruktioner mm till advokatbyrån under ärendets gång. Detta gäller oavsett om skriftlig fullmakt eller annan jämförbar dokumentation har uppvisats.

5. Identitetskontroll

5.1 I syfte att uppfylla lagstadgade skyldigheter kan advokatbyrån komma att behöva kontrollera klienters, och för klienters räkning i ärendet inblandade personers, identitetshandlingar. För juridiska personer omfattar detta även de fysiska personer som företräder bolaget. Advokatbyrån kan därför komma att be klienterna att förse advokatbyrån med identitetshandlingar.

6. Kommunikation mellan klienten och advokatbyrån

6.1 Om inte annat framgår av klientens instruktioner eller skriftligt avtal får advokatbyrån kommunicera med klienten via e-post, trots att detta kan innebära viss risk ur säkerhets- och sekretessperspektiv. Advokatbyrån åtar sig inget ansvar för sådana risker.

7. Sekretess

7.1. Advokatbyrån följer Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed avseende sekretess. Det innebär att sekretess kommer att iakttas fullt ut såtillvida att advokatbyrån inte enligt lag är skyldig att utge viss uppgift.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Advokatbyrån bibehåller upphovsrätt och övrig immateriell rätt till arbetsresultat. Klienten äger endast rätt att använda arbetsresultatet för de ändamål som de skapades för och vad som följer av uppdraget.

9. Arvode

9.1 I enlighet med Advokatsamfundets regler om god advokatsed ska ett arvode vara skäligt. Advokatbyråns debitering utgår från timtaxa. Timtaxan bestäms utifrån ärendets art och omfattning. Klienten informeras vid uppdragets början om vilken timtaxa som gäller i det specifika ärendet. Advokatbyrån debiterar i allmänhet för allt arbete som läggs ner i ärendet. Debiteringen av timtaxan sker per påbörjad sex-minutersperiod.

9.2 Utöver advokatbyråns arvode debiterar advokatbyrån klienten ersättning för nödvändiga kostnader som har uppkommit i samband med uppdragets utförande, exempelvis ansökningsavgifter, resor och logi.

9.3. Om ärendet innefattar process i domstol eller skiljenämnd innebär normalt sett en dom att den förlorande parten får betala den vinnande partens rättegångskostnader. I vissa fall ersätts inte samtliga kostnader en part har haft, men klienten är ändå gentemot advokatbyrån skyldig att betala hela arvodet.

10. Fakturering

10.1 Fakturering sker löpande och advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära ersättning med 10 dagars frist. En delfaktura avser slutligt arvode för advokatbyråns arbete till hänförlig period.

10.2 Advokatbyrån äger rätten att begära in förskott som avräknas mot kommande kostnadsräkning.

10.3 Advokatbyrån har rätt att efter faktura lyfta ersättning enligt ovan från en klients innestående med på klientmedelskonto.

11. Deposition

11.1 Till täckande av arvode och omkostnader har Advokatbyrån rätt att begära en deposition. Depositionen är en säkerhet för Advokatbyrån, som redovisas vid uppdragets avslutande. Depositionen avräknas således inte från den debitering som sker löpande om inte annat avtalats. Ränta utgår inte på det deponerade beloppet. Förskottsbetalade medel deponeras på ett klientmedelskonto, avskiljda från Advokatbyråns egna medel, och hanteras i enlighet med god advokatsed.

Om inte Advokatbyrån har erhållit förskottet för annat specifikt ändamål, får deponerade medel användas för betalning av fakturor ställda till klienten (detta påverkar inte klientens rätt att göra invändningar mot dessa fakturor).

12. Rättshjälp och rättsskydd

12.1  Förutsättning för beviljande av rättshjälp följer av rättshjälpslagen. Rättshjälpsmyndigheten alternativt domstol beslutar om rättshjälp kan beviljas. Om det beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

12.2 För undersökande av möjligheten att erhålla rättsskydd åligger det klienten att informera advokatbyrån om försäkring finns att tillgå. För det fall försäkring finns att tillgå åtar sig advokatbyrån att var behjälplig vid ansökan om rättsskydd för klientens räkning hos dennes försäkringsbolag.

12.3 Vid rättsskydd beslutar försäkringsbolaget i varje enskilt fall, utifrån gällande villkor, om rättsskydd beviljas eller ej. Den timtaxa som gäller för ärendet kan vara högre än ersättningsbeloppet i klientens försäkring, varför klienten i dessa fall får betala mellanskillnaden mellan försäkringsersättningen och det av advokatbyrån debiterade beloppet. 

12.4 Utöver ovanstående betalar klienten normalt sett självrisk i enlighet med försäkringsvillkoren.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Byråns ansvar för skada som vållats klient till följd av fel eller försummelse från byråns sida vid utförandet av uppdraget är begränsad till högst 3 000 000 kr.

14. Avslutande av uppdrag

14.1 Klienten kan närsomhelst, utan beaktande av uppsägningstid eller uppgivande av skäl, avsluta sitt ärende hos advokatbyrån.

14.2  Advokatbyrån ska frånträda uppdraget om om man är skyldig enligt lag eller god advokatsed. Advokatbyrån äger även rätt att avsluta uppdraget till följd av utebliven betalning, bristfällig information från klienten eller om förtroendet mellan klienten och advokatbyrån inte längre föreligger.

14.3 Vid uppsägning eller frånträdande är klienten skyldig att betala för advokatbyråns arbete och kostnader fram till uppdragets avslut samt för skäligt arvode för avveckling av ärendet.

15. Handlingar och arkivering

15.1 Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag om förvaring av originalhandlingar. Originalhandlingar överlämnas alltid till klient i samband med uppdragets utförande eller efter uppdragets avslutande. Advokatbyrån arkiverar kopior av handlingar och arbetsmaterial i enlighet med gällande rätt och advokatetiska regler.

16. Tvist

16.1 Vid klients ekonomiska krav mot advokatbyrån eller vid tvist om arvodets skälighet har klient som är konsument möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/). Advokatbyrån är i enlighet med god advokatsed skyldig att följa nämndens utslag. För att klientens ansökan ska prövas måste dock klienten först ha försökt nå en samförståndslösning med advokatbyrån.

16.2 Tvister som inte omfattas av punkt 15.1 prövas vid allmän domstol. Klienten bör dock alltid, i första hand, söka träffa en uppgörelse med advokatbyrån.

17. Ändring av allmänna villkor

17.1 Dessa allmänna villkor kan komma att ändras då och då. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på advokatbyråns hemsida (https://advanceadvokatbyra.se/allmanna-villkor/). Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på hemsidan.

18. Behandling av personuppgifter

18.1 Beträffande behandling av personuppgifter finns information om detta på advokatbyråns hemsida (https://advanceadvokatbyra.se/personuppgifter/)